سایت های اینترنتی جمهوری آذربایجان یکشنبه بیانیه مطبوعاتی علی حیدر ذوالفقار اف ، یکی از مدیران کمیته دولتی امور دینی این جمهوری را که مملو از هتاکی علیه  آیت الله نوری همدانی به علت طرح نصایح اخیر این مرجع عالیقدر به الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان می باشد، منتشر کردند.

در این بیانیه مطبوعاتی کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان، حضرت آیت الله نوری همدانی به بهتان گویی علیه جمهوری آذربایجان و تحریف حقایق این جمهوری و رویارو قراردادن دینداران با دولت باکو متهم شده است.

این مقام کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان  در عباراتی که  به عبارات و سخنان  رژیم الحادی کمونیستی شوروی علیه علما  شباهت دارد و بعضا از آن نیز پا را فراتر گذاشته، علمای دینی را به  تفکر توتالیتری متهم کرده و مدعی شده است که “آیت الله ها  از  مواضع دولت جمهوری آذربایجان در خصوص ادیان و تامین آزادی های  دینی ناراحتند!!”

گفتنی است آیت الله نوری همدانی در دیدار با طلاب آذری حوزه علمیه قم  با اشاره به پیام خود  به الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان تصریح کرده بودند که در این پیام به الهام علی اف گوشزد کرده است که  نظامی سیاسی ای که  انسان ها را  ناامید کند، محکوم به شکست است و علمای دین همیشه ملجا و پناهگاه انسان ها هستند.

ناراحتی کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان از این نصایح حکیمانه آیت الله نوری همدانی حکایت از تشدید عنادورزی  عناصر ضددین  در این کمیته  علیه اسلام  به علت افزایش نفوذ صهیونیسم در  دولت جمهوری آذربایجان دارد.