نمایندگان اتحادیه های کارگری اعلام کرده اند که بدون برگزاری چندین دور اعتصاب گسترده در آلمان چنین توافقی امکان پدیر نبوده است و در حقیقت دولت آلمان تسلیم اعتصاب گسترده کارکنان بخش عمومی شده است.طی ماههای اخیر کارکنان بخش عمومی با اعتصاب گسترده خود منجر به ایجاد خلل در حمل و نقل و خدمات عمومی در آلمان شده بودند.افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی آلمان قرار است به صورت تدریجی و از این ماه تا دو سال آتی صورت پذیرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :