وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تولید کنندگان موفق و شرکت‌ها و کشورهای پیشرو، اصول جدید و نظامهای مدرن مدیریت و حمایت از تولید را برای غلبه بر پیچیدگی‌های رقابت در بازارهای کنونی برگزیده اند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت نیز طیف متنوعی از سیاست های هدایتی و حمایتی از تولید را برای تحقق خود کفایی داخلی و نیز توسعه تولیدات صادرات گرا اتخاذ کرده است، که از جمله به تقویت و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و نیز توسعه نظام‌های تولید شبکه‌ای، توسعه و مزیت های رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و  توسعه تولید صادرات گرا به عنوان موج جدید سیاست های حمایتی این وزارت خانه جهت راهبری عرصه تولید کشور می توان اشاره کرد.

غضنفری گفت: اگر چه خودکفایی در امر تولید ، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به درامدهای نفتی از جمله ارمانهای نظام بوده است ولیکن اشاره مقام معظم رهبری به راهبرد حمایت از تولید تکلیف بزرگتری را برای همه متولیان عرصه تولید و تجارت کشور چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش خصوصی هم با تعامل و یکپارچگی کامل ایجاد کرده است تا در واکنش به تغییرات و تحولات بنیادین ملی و بین المللی بستر ها و توانمند‌ی‌های لازم را برای حمایت موثر از تولید فراهم کرده و زمینه توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی پایدار را برای کشور فراهم آورند.

وی افزود: بی شک بدون توجه به این مهم آرمان تولید صادرات گرا هم در کشور محقق نخواهد شد. این امر بخصوص در شرایط کنونی که در آن خودکفایی یک اصل بنیادین برای کشور بوده نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری و مشارکت همه ارکان حاکمیتی و اجرایی است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :