رضا ربع پهلوی در ابتدای صحبتش گفت : ” مشکل فحاشی یک مشکل بنیادی فرهنگی است .عده ای هستند اصلا معنای آزادی بیان را نفهمیده اند و قاطی می کنند با فحاشی و این جور چیزها و طبیعی است که اینگونه رفتار برای هر کسی زننده است و اینها بیمار هستند!

وی که بسیار عصبانی بود با حمله با “سعید سکویی” و” مهرگان ” از هواداران پر و پا قرص حکومت پهلوی اینگونه توضیحاتش را کامل کرد : “ما اگه به اسم بگیم حالا ” سکویی ” یا دیگران فردا ده تا “سکویی ” دیوانه تر دیگر بلند میشوند و این روش را ادامه میدهند از اینور و اونور ! امیدوارم تعداد این گونه طرفدارانم روز به روز کمتر شود . آخر مگر می شود با این طرفداران حکومت داری کرد؟ ! شما در جنگل هم بروید یک حیوان با یک حیوان دیگر اینگونه برخورد نمی کند ! “

یاد آوری می شود این جلسه گفتگو با عنوان “طرح جامع مبارزه با فحاشی” برگزار شده است