در این نشست تخصصی حجت‌الاسلام رضانژاد عضو هیئت علمی و استاد فرق انحرافی مجمع عالی حکمت اسلامی نقش خلفا، حاکمان ، پادشاهان و استعمارگران در مذهب تراشی و طرح شعار و سیاست « تفرقه بیانداز و حکومت کن» را مهم دانست و گفت: تحریف معنوی آموزه های دین و تفسیر به رای و کژ اندیشی های مذهبی موجب ظهور مسلک ها و مکاتب نو در دو قرن اخیر شده است.