۴.آقای ابراهیم سلطانی نام پدر غلامحسن دارای ۱۳۱۸۲رأی

۵.آقای سید رضا موسوی نام پدر سید حسین دارای ۱۱۳۴۵ رأی

۶.آقای مهدی بیاتی نام پدر ملکعلی دارای ۵۵۸۹ رأی

۷.خانم مریم فدایی نام پدر نصرت اله دارای ۵۱۰۵ رأی

۸.آقای محسن منافی نام پدر عبداله دارای ۳۶۰۹رأی

۹.خانم فاطمه قلی زاده تندرلوئی نام پدر محمد دارای ۳۰۳۵ رأی

۱۰.آقایشاهپور پرنیانام پدر بلالدارای۲۹۰۸رأی

۱۱.آقایولیقاسمینام پدر علیدارای۱۹۵۹رأی

۱۲.خانمطاهره جعفری مقدمنام پدر اسدالهدارای۱۷۰۳رأی

۱۳.آقای مهدی موحدینیانام پدر محمدعلیدارای۱۰۸۶رأی

۱۴.آقایقنبر کرمینام پدر حسندارای۵۶۳ رأی

می باشند . اینک در اجری ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه درمحل فرمانداری رباط کریم برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های ۱ ،۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رای شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام،نام خانوادگی ،نام پدر ،شغل،نشانی کامل ،شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن )و اصل امضای شاکی را داشته باشد،همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراداشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

سلیمان پور

فرماندارو رئیس حوزه انتخابیه

رباط کریم و بهارستان

این خبر را به اشتراک بگذارید :