وی که در مجلس هفتم نیز نماینده آبادان بود مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان است.