۱-ثروت ، بدون زحمت                                     ۲-لذت ، بدون وجدان

۳دانش ، بدون شخصیت                                ۴-تجارت ، بدون اخلاق

۵-علم ، بدون انسانیت                                     ۶-عبادت ، بدون ایثار

۷-سیاست ، بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ

نوشت و به نوه‌اش داد .