پ : پیوندبااوراازدستمده   ،پیوستهبهیاداوباش.

ت : توانتوازوجوداوست.

ث : ثوابکارهایخوبترابرایاوبگذار.

ج : جانخودرادرمسیررضایاوقرارده.

چ : چراازاوغافلیم؟

خ : خدانیزدرانتظاراوست.

د : درهرحالبرایشدعاکن.

ذ: ذکرخیراوکن.

ر : راهاوراطیکن.

ز : زندگیبیولایشمعناندارد.

ژ : ژالهچشمبهیادشمیریزم.

س : سلامتدنیاودیندرگروتوجهوتوسببهاوست.

ش : شبوروزدرانتظارظهورمولایتباش.

ص : صبردرزمانغیبت،برفتنههاو

ض : ضیاءونورخورشیووماه،روزنهایازروشناییوجوداوست.

ط : طلبیاریاوازطرفخداوند.

ظ : ظفروپیروزیتودرهرکاریبایاریاوست.

ع : عصرظهورراچشمانتظارباش.

غ : غربتآنامامرابادعایخویشبرطرفکن.

ف : فراقاوباعثدلتنگیوآشفتگیماست.

ق : قرآنسراسردرشاناوست،پسبرایسلامتیاشبیشترقرآنبخوان.

ک : کمکتوبهاو،تقوایتوست.

گ : گیتیرابایدمنتظرظهورشکنیم.

ل : لحظهبهلحظهبهیادشباشواورادرکارهایتحاضربدان.

م : منتظراوباش.

ن : ندایاورالبیکگو.

و : ولایتاورافریادکن.

ه : همیشهدعاگویشباش.

ی : یادامامزمان،یادخداست،پسیادشرادرمیانمردمبسیارکن. 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :