۳٫ آقای کمال حسنی فرزند شیر علی کد نامزد ۱۸

۴٫ آقای حسین حق وردی فرزند صفر کد نامزد ۲۱

۵٫ خانم کبری حیدری دستجردی فرزند علی کد نامزد۲۴

۶٫ آقای علی ذبیحی فرزند اکبر کد نامزد۲۵

۷٫ آقای احمد ربیع زاده فرزند علی مشهور به ربیع-ربیعی – ربی زاده کد نامزد۲۷

۸٫ آقای امیر رحمان طلب بخشایشی فرزند حسین کد نامزد ۲۸

۹٫ خانم مریم زند فرزند صفر کد نامزد۴۱

۱۰٫ آقای ایرج سلیمی سبحان فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۲

۱۱٫ خانم سهیلا عباسیان فرزند احمد کد نامزد۴۵

۱۲٫ آقای علی علی بابائی فرزند نعمت الله کد نامزد۴۷

۱۳٫ آقای جواد فتحی فرزند محمد کد نامزد۴۸

۱۴٫ آقای حمیدرضا فرزانه فرزند اسماعیل کد نامزد۵۱

۱۵٫ آقای محمد قادری تفرشی فرزند نصراله کد نامزد۵۲

۱۶٫ آقای حسین قضاتلو فرزند عشقعلی کد نامزد۵۴

۱۷٫ خانم اکرم قنبری فرزند غلامعلی کد نامزد۵۷

۱۸٫ آقای غلامرضا کرمی پور فرزند محمد حسین کد نامزد۵۸

۱۹٫ آقای حسین گروسی فرزند محمود کد نامزد۷۱

۲۰٫ آقای مهدی مظلوم فرزند محمد کد نامزد۷۴

۲۱٫ آقای مرتضی معدنی پور کرمانشاهی فرزند علی کد نامزد۷۵

۲۲٫آقای غلامرضا یاوند عباسی فرزند محمود علی مشهور به عباسی کد نامزد۷۸

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :