بــــــــه داده هـــــات شـــــــــکـــر
بــــــه نـــــــــداده هـــات شـــــــکر
بـــــه گرفتــــــــــاریهـــات شکـــــــر
داده هـــــات نعـــمتــــه
نـــداده هـــات حــکمته
و گــرفتاریـــهات امتحــــان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :