چون‏ابو یاسر از عهده بحث‏و پرسشهاى او درمانده شده‏او را به« على‏بن‏عیسى رمّانى» که‏از بزرگان علماى کلام‏بود ارجاع‏داد و گفت‏چرا به‏نزد او نمى‏روى‏تا از او استفاده‏کنى؟ مفید گفت‏او را نمى‏شناسم‏و کسى‏ندارم‏مرا به‏او معرفى‏کند. ابو یاسر یکى‏از شاگردان‏خود را همراه‏او کرد و نزد رمانى‏فرستاد چون‏مجلس رمانى‏از فضلا و دانشمندان‏پر بود، مفید در صف نعال نشست‏و به تدریج‏که مجلس‏خلوت‏شد نزدیکتر رفت.

در آن‏اثناء مردى از اهل‏بصره‏آمد و از رمانى پرسید چه مى‏فرمایید دربارهحدیث‏غدیر( که‏به عقیده‏شیعه پیغمبر اکرم( ص) امیرمومنان( ع) را جانشین‏بلافصل‏خود گردانید) و داستان‏غار( که‏به‏اعتقاد اهل‏سنت دلیل‏بر خلافت ابوبکر است)؟ رمانى‏گفت داستان‏غار درایت( یعنى‏امرى مسلم‏و معقول) است‏و حدیث‏غدیر روایت و منقول مى‏باشد، و آنچه‏از درایت‏و امر مسلّم استفاده‏مى‏شود از روایت مستفاد نمى‏گردد. مرد بصرى سکوت‏کرد و برخاست‏و از مجلس بیروت‏رفت.

در این‏موقع مفید خود را به‏رمانى نزدیک‏گردانید و گفت: سوال‏دارم. رمانى‏گفت: بگو! شیخ‏مفید گفت: چه‏مى‏فرمایید درباره کسى‏که‏بر امام‏عادل خروج‏کند و با وى‏جنگ‏نماید؟ رمانى‏گفت: او کافر است، بعد گفت: نه‏فاسق است.

شیخ مفید پرسید: راجع به‏امامت امیرالمومنین على‏بن‏ابیطالب علیه‏السلام چه‏مى‏گویید؟ رمانى‏گفت: او امام‏است. مفید گفت: دربارهطلحه‏و زبیر( دو آتش‏افروز جنگ‏جمل‏بر ضد امیرالمومنین بودند) چه‏مى‏فرمایید؟ رمانى‏گفت: آنها از این‏عمل‏توبه‏کردند.

شیخ مفید گفت: جناب‏ استاد! داستان جنگ‏جمل درایت‏و امر مسلّمى‏است و توبه‏کردن طلحه‏و زبیر روایت مى‏باشد!! رمانى‏که متوجه موضوع شد گفت: مگر موقعى که آن‏مرد بصرى‏از من سوال کرد تو حاضر بودى؟ شیخ‏مفید گفت: آرى. رمانى‏گفت: این‏سخن‏به جاى‏آنچه من‏گفتم! اشکال‏تو وارد است!! آنگاه‏پرسید: تو کیستى‏و نزد کدام‏یک‏از علماى این‏شهر درس‏مى‏خوانى؟ مفید گفت: نزد شیخ‏ابوعبد الله‏جعل. رمانى‏گفت: بنشین‏تا من مراجعت‏کنم.

سپس‏برخاست و به‏درون‏خانه رفت‏و پس‏از لحظه‏اى‏برگشت‏و نامه‏اى‏سربسته‏به وى‏داد و گفت: این‏را به‏استاد خود بده. مفید نامه‏را آورد و به‏استادش تسلیم‏کرد. استاد نامه‏را گشود و شروع‏به قرائت‏آن‏کرد و طى‏مطالعه آن‏به خنده‏افتاد. پس‏از قرائت‏نامه گفت: رمانى ماجرایى‏را که‏میان‏تو و او در مجلس‏وى روى‏داده نوشته‏و سفارش‏تو را نموده‏و تو را ملقب به« مفید» کرده‏است.« ۱»

مناظره وى‏با« على‏بن‏عیسى رمانى» در زمانى‏رخ داده‏که مفید کمتر از سى‏سال داشته‏است.« ۲»

( ۱) قبلًا از ابن‏شهر آشوب مازندرانى نقل‏کردیم‏که گفته‏بود لقب« مفید» را حضرت‏امام زمان( عج) به‏مفید داده‏اند. ممکن‏است چنین‏بوده‏و شیخ بزرگوار به‏این‏لقب شهرت‏داشته، و رمانى‏و قاضى عبدالجبار این‏لقب‏را براى او تأیید کرده‏اند؛ براى‏اطلاع‏بیشتر و سایر مناظرات جالب‏شیخ مفید نگاه‏کنید به‏اواخر« سرائر» ابن‏ادریس حلى‏و« مجالس‏المومنین» و« روضات‏الجنات» و« رجال» مامقانى‏و غیره.

( ۲) دوانى، على، دو هفته نامه گلستان قرآن، شماره ۹۷، شیخ مفید پرچمدار توسعه مکتب شیعه‏

منبع :دانشنامه دین اسلام

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :