امام سجاد علیه السلام کنیزى داشت . روزى آب روى دست امام مى ریخت تا آن حضرت آماده نماز گردد. اتفاقا خسته شد و ظرف آب از دستش افتاد و بر سر امام آسیب رساند. حضرت سر بلند کرده و به سوى کنیز متوجه شد. کنیز گفت :- ((و الکاظمین الغیظ.)) حضرت فرمود: من خشم خود را فرو بردم .کنیز گفت : ((و العافین عن الناس )). امام علیه السلام فرمود: خداوند تو را عفو کند. (یعنى من از تو گذشت کردم ).کنیز گفت : ((و الله یحب المحسنین )). امام علیه السلام فرمود: برو که در راه خداوند، عزیز و بزرگ و آزادى .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :