انسان شناسان قضایی برای شبیه سازی سر انسانهای ما قبل تاریخ از شیوه های رایانه ای که نیروهای پلیس از آنها برای بازسازی آثار به جا مانده از جنایت استفاده می کنند، استفاده و جمجمه اجداد و نیاکان انسانها را بازسازی کرده و چهره نسبتا واقعی آنها را به نمایش گذاشته اند.

به گفته متخصصان با استفاده از این فناوری های تجسسی و قضایی هر یک از فسیلها به صورت منحصر به فرد شبیه سازی شده و خصوصیات ویژه خود را با دقتی بالا بازگو می کنند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، در میان این مدلها نمونه شبیه سازی شده “هوموارکتوس” ها نیز که در حدود یک میلیون سال پیش بر روی زمین زندگی می کرده اند، دیده می شود:

“هومواراکتوس” در حدود یک میلیون سال پیش ساکن زمین بوده، برخی بر این باورند این نسل از انسانها برای اولین بار در آفریقا بوده و سپس به هندوستان، چین و جاوه مهاجرت کرده اند

“هوموارگاستر” در حدود ۱.۵ میلیون سال پیش بر روی زمین ساکن بوده و برای اولین بار در آفریقا ظهور یافته است

“هومونئاندرتال” در حدود ۶۰ هزار سال پیش بر روی زمین بوده اند و نزدیکترین اقوام انسانهای مدرن به شمار می روند

مدل شبیه سازی شده از سه نئاندرتال در نمایشگاهی در “درسدن”