به آنان گفته شد این غذا برای امثال شما نیست !خداوند دو فرشته به شکل مستمندان فرستاد و به آنان نیز همان حرف ها را گفتند. خدای تعالی به دو فرشته امر فرمود در قیافه توانگران در آن مجلس حاضر شوند!هنگامی که در قیافه توانگران وارد مجلس شدند، آنها را گرامی داشتند و در صدر مجلس نشاندند.از این رو خداوند به هر دو فرشته امر نمود:آن شهر و هر که در آن است را به زمین فرو برند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :