اولاً، جریان اسکان حضرت هاجر و اسماعیل در بیابان و نیز قربانى کردن اسماعیل همچنان که براى حضرت ابراهیم امتحان است براى خود هاجر و اسماعیل نیز امتحان و آزمونى بزرگ بوده است در ماجراى زندگى هر کسى به نحوى مورد آزمایش قرار مىگیرد. در این دو واقعه، علاوه بر ابراهیم همسر و فرزندش نیز مورد آزمون قرار گرفتند.
ثانیا، جریان اسکان هاجر و اسماعیل در آن وادى مقدس، صرف امتحان نبود، بلکه اراده خداوند بر معرفى و احیاى آن وادى مقدس (مسجدالحرام و خانه کعبه) بود که علاوه بر این که تکریم و احترام و نشان دادن آیات خود از جمله جوشانیدن چشمه آب، هاجر و اسماعیل بود، در قبال این مشقت و سختى اجرى عظیم و بزرگ براى آنان نزد خداوند محفوظ است

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :