فردوسی پور در شرایطی این حرکت ارزشی را در برنامه نود نشان داد که جریانات معاند نظام و اپوزیسیون بارها سعی داشته اند وی را با خود همراه کنند و از مخاطبان میلیونی این برنامه برای پیشبرد برنامه ها و اهداف خود استفاده کنند اما تاکنون موفق به این کار نشده اند.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم فردوسی پور در این سالها در حد امکان از سیاسی کاری پرهیز کرده است ، کما اینکه در جریان حواشی بعد از انتخابات سال ۸۸ و در شرایطی که برخی از جریانات مستقیما برنامه نود را هدف قرار دادند، وی با هوشیاری تمام از این مهلکه خود را نجات داد تا شخص وی و برنامه اش در نظر مخالفان و موافقان سیاست های برنامه نود بر سلامت کاری وی اذعان داشته باشند.

فردوسی پور در این سال ها اصل برنامه را بر بیان واقعیات گذاشته و در این مسیر تا آن جا پیش رفته که در چند نوبت برنامه نود تا مرز تعطیلی رفت ولی وی همچنان رویه انتقادی خود را ادامه داد.

حرکت فردوسی پوردر پخش تصویر سردار مقدم و یاد کردن از این شهید والا مقام در راستای ارزش گذاری به مقام شامخ شهدای ارجمند در این برنامه را به فال نیک می گیریم و امیدواریم همان گونه که رسانه ها سوژه های حاشیه ای برنامه نود را مدت ها خوراک خبری خود می کنند ، از چنین اقدامات ارزشی نیز به سادگی نگذرند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :