خدایا…
خدایا، من را چشمی ده که فقط گریان تو باشد وسینه ای که فقط سوزان تو
به من نگاهی ده که جز رو ی تو نتوانم دید
وگوشی که جز صدای تو نتواند شنید
نکند که روی از من بتابی ونشود که نگاه حیران مرا منتظر بگذاری
 ای پاسخ دهنده و ای اجابت کننده

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :