(ای رسول ما) تو خود حقوق خویشاوندان و ارحام خود را ادا کن.