دیدن بودا و آثار باستانی بامیان برای بسیاری از مردم یک رویاست!!
رویای سفر به سرزمین باستانی که خود یک تمدن است، سرزمینی که افسانه ها و رازهای بسیاری را در خود جای داده است که چشم هر بیننده ای، مجذوب زیبایی آن می شود.

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204183968.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204183698.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204181885.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204181330.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204183730.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204182836.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204183125.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204184343.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204183828.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204182822.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111101204181449.jpg

این خبر را به اشتراک بگذارید :