اشک بارترین سرشماری

سلام مادر، از سازمان آمار نفوس و مسکن مزاحم می شم، شما چند نفرید؟ مادر، سرش را پایین می اندازد و سکوت می کند.

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، به مناسبت آغز سرشماری نفوس در کشور ، این چند خط به یاد اصلی ترین نفوس این سرزمین نگاشته شده:

سلام مادر، از سازمان آمار نفوس و مسکن مزاحم می شم، شما چند نفرید؟
مادر، سرش را پایین می اندازد و سکوت می کند.
مادر:میشه خونه ما بمونه برای فردا؟
چرا مادر؟
آخه شاید از پسرم خبری برسه…

*شجاعی طباطبایی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :