یک پژوهشگر فرانسوی به نام ” آن جودشلی ” در تحقیقات خود تبار اروپایی رهبر لیبی را کشف کرده و مدعی است این خلبان پیش از جنگ دوم جهانی با یک دختر لیبی ازدواج کرده و معمر قذافی نتیجه این ازدواج آفریقایی – اروپایی است.

“آن “می افزاید : هنوز کسانی هستند که این ازدواج را بخاطر دارند و از شجاعت های ” البار ” پدر رهبر لیبی در خلال جنگ که منجر به قربانی شدن او در راه وطن است ، خاطراتی را در ذهن دارند.

این تحقیقات منجر به پیدا شدن تصویر پرسنلی ” البار ” نیز شده که تشابه قابل توجهی با رهبر رهبر لیبی دارد.

قذافی در سال ۱۹۴۲ در روستای “فزان ” بدنیا آموپد و این روستا در سال ۱۹۴۰ به تصرف فرانسوی ها درآمد و از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۱ حاکم فرانسوی در این روستا گماردند