زیرا شما خانواده راءفت و رحمتید، از چه رو برای گرفتن حق قیام نمی کنید، در حالی که یکصدهزار تن از پیروانتان با شمشیرهای بران حاضرند در کنار شما با دشمنان بجنگند!امام فرمود:- ای خراسانی ! بنشین تا حقیقت بر تو آشکار شود.به کنیزی دستور دادند، تنور را آتش کند. بلافاصله آتش تنور افروخته شد، به طوری که شعله های آن ، قسمت بالای تنور را سفید کرد.به سهل فرمود:- ای خراسانی ! برخیز و در میان این تنور بنشین !خراسانی شروع به عذر خواهی کرد و گفت :- یابن رسول الله ! مرا به آتش نسوزان و از این حقیر بگذر!امام فرمود:- ناراحت نباش ! تو را بخشیدم .در همین هنگام ، هارون مکی ، در حالی که نعلین خود را به دست گرفته بود، با پای برهنه وارد شد و سلام کرد. امام پاسخ سلام او را داد و فرمود:- نعلین را بیانداز و در تنور بنشین !هارون نعلینش را انداخت و بی درنگ داخل تنور شد!امام با خراسانی شروع به صحبت کرد و از اوضاع بازار و خصوصیات خراسان چنان سخن می گفت که گویا سال های دراز در آنجا بوده اند. سپس از سهل خواستند تا ببیند وضع تنور چگونه است . سهل می گوید، بر سر تنور که رسیدم ، دیدم هارون در میان خرمن آتش دو زانو نشسته است . همین که مرا دید، از تنور بیرون آمد و به ما سلام کرد. امام به سهل فرمود:در خراسان چند نفر از اینان پیدا می شود؟عرض کرد:- به خدا سوگند! یک نفر هم پیدا نمی شود.آن جناب نیز فرمودند:آری ! به خدا سوگند! یک نفر هم پیدا نمی شود. اگر پنج نفر همدست و همداستان این مرد یافت می شد، ما قیام می کردیم .

این خبر را به اشتراک بگذارید :