محمد گفت :- اجر و ثواب خود و پسرم را از خداوند می خواهم . من دوست ندارم که پسرم گرفتار باشد و من بعد از او زنده بمانم !امام حسین علیه السلام که سخن او را شنید، فرمود:- بیعتم را از تو برداشتم . آزادی ، برو برای آزادی پسرت کوشش کن !محمد بن بشر گفت :- درندگان مرا بدرند و زنده بخورند، اگر از تو جدا گردم !امام حسین علیه السلام پنج لباس برد یمانی – که قیمت آنها هزار دینار بود – به او داد و فرمود:- اینها را به پسرت دیگرت بده تا با دادن این لباس ها به دشمن (به عنوان هدیه ) برادرش را از اسارت آزاد سازد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :