بعد هر گناهی می خواهی بکن !اول : روزی خدا را نخور، هر گناهی مایلی بکن !دوم : از ولایت خدا خارج شو، هر گناهی می خواهی بکن !سوم : جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند، سپس هر گناهی می خواهی بکن !چهارم : وقتی ملک الموت برای قبض روح تو آمد اگر توانستی او را از خودت دور کن و بعد هر گناهی می خواهی بکن !پنجم : وقتی مالک دوزخ تو را داخل جهنم کرد، اگر امکان داشت داخل نشو و آن گاه هر گناهی مایلی انجام بده !

این خبر را به اشتراک بگذارید :