سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به اصحاب دستور فرمود، برای فاطمه لوازم خریده شود. بعضی از وسایل خریده شده عبارت بودند از:پیراهنی به هفت درهم نقاب به چهار درهم قطیفه سیاه خیبری تختخواب بافته شده از برگ و لیف خرمادو عدد تشک که درون یکی از آنها با پشم گوسفند و درون دیگری با لیف خرما پر شده بود.چهار بالش از پوست طایف ، میانش از علف اذخر پر کرده بودند.پرده ای از پشمیک تخته حصیر حجری (نام شهری است در یمن )یک دستاسیک طشت مسیمشکی از پوستکاسه چوبینیک ظرف آبیک سبوی سبزیک آفتابهدو کوزه سفالییک سفره ی چرمییک چادر بافت کوفهیک مشک آبمقداری عطریاتاصحاب پس از خرید، اشیا را به خانه حضرت آوردند. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم با دست مبارکش آنها را زیر و رو می کرد و مبارک باد می گفت .

این خبر را به اشتراک بگذارید :