من خیلی خوش‌بین هستم که مسأله  امام صدر ان‌شاءالله به زودی زود ختم به خیر شود. یعنی محل نگهداری آن بزرگوار کشف و امام صدر با همراهانشان آزاد شوند.