اختر و ماهی فروزانی محصل           تو آن جوایا ی عرفانی محصل

به دنیای که تاریک است ازجهل           همان خــورشیدتابانی محصل

زعظمت جهل و ظلمت خوارگردد            مهی زینت به کیوانی محصل

بخوان قرآن کلام حـــی داور             یقین حافظ به قـرآنی محصل

همه فکــرت بود آینده سازی          تو از آینده ســـازانی محصل

کلاس و مـدرسه خرم زبویت           گلی و لاله ای جانــی محصل

بجنگ با جهل یارا ای محصل            یقیناً شیــــــرمیدانی محصل

قسم قرآن که خورده برقلم ها             اداء حقش تو می دانی محصل

درختت بارو با علــم و دانش             همان معدن که پنهانی محصل

به فکر و ذکر داری صد معما               به خدمت نسل انسانی محصل

ده وسه مــه زآبان است مبارک          گــر  بگشا ز پیشانی محصل

عجب روزخوشی داری گرامی           شعاع عهــد و پیمانی محصل

تو منصوری بخوان اشعاربرتر            کتاب علــم وعرفانی محصل

این خبر را به اشتراک بگذارید :