اگر چه در آتش ‍ بسوزی و شکنجه ببینی !پدر و مادرت را نیز اذیت مکن و به آنان نیکی کن ، زنده باشند یا مرده . اگر دستور دهند که از خانواده و زندگیت دست برداری چنین کن ! و این نشانه ایمان است . آنچه که اضافه داری در اختیار برادر دینی ات بگذار!در برخورد با برادر مسلمانت گشاده رو باش !به مردم اهانت مکن و باران رحمتت را بر آنان ببار!هر کدام از مسلمانان را دیدار کردی سلام برسان !مردم را به سوی اسلام دعوت کن !بدان که هر کارگشایی تو ثواب بنده آزاد کردن را دارد، بنده ای که از فرزندان یعقوب است .بدان که شراب و تمام مست کننده ها حرامند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :