امّ سلمه نقل می کند:در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله بودم . یکی از همسرانش به نام میمونه نیز آنجا بود. در این هنگام ، ابن امّ مکتوم که نابینا بود به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله به من و میمونه فرمود:- حجاب خود را در برابر ابن مکتوم رعایت کنید!پرسیدم :- ای رسول خدا! آیا او نابینا نیست ؟ بنابراین حجاب ما چه معنی دارد؟پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:- آیا شما نابینا هستید؟ آیا شما او را نمی بینید؟زنان نیز باید چشمانشان را از نامحرم ببندند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :