روزی پیامبر صلی الله علیه و آله در حال استراحت بود، فرزندشان امام حسن علیه السلام آب خواست ، حضرت نیز قدری شیر دوشید و کاسه شیر را به دست وی داد، در این حال ، حسین علیه السلام از جای خود بلند شد تا شیر را بگیرد، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله شیر را به حسن علیه السلام داد.حضرت فاطمه علیهاالسلام که این منظره را تماشا می کرد عرض کرد:- یا رسول الله ! گویا حسن را بیشتر دوست داری ؟پاسخ دادند:- چنین نیست ، علت دفاع من از حسن علیه السلام حق تقدم اوست ، زیرا زودتر آب خواسته بود. باید نوبت را مراعات نمود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :