تنها در طی ماه اخیر بیش از ۵۰ تن از هزاره های مقیم پاکستان توسط افراد ناشناس کشته شده اند.

این در حالی است که بسیاری از مردم در افغانستان و کشورهای دیگر همچون کانادا، نروی، استرالیا، دنمارک و غیره در اعتراض به این کشتارها دست به اعتراض زدند.

تظاهرات علیه کشتار هزاره ها در پاکستان – شهر ژنو کشور سویس

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333274433.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333271228.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333271551.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333271792.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333273423.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333273778.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333274556.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333273943.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333274246.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191330473054.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191333274614.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110191330474454.jpg

این خبر را به اشتراک بگذارید :