فقیرزاده در پاسخ گفت : ((تا پدرت از زیر آن سنگهاى سنگین بجنبد، پدر من به بهشت رسیده است .!))

خر که کمتر نهند بروى بار

بى شک آسوده تر کند رفتار

مرد درویش که بار ستم فاقه کشید

به در مرگ همانا که سبکبار آید

و آنکه در نعمت و آسایش و آسانى زیست

مردنش زین همه ، شک نیست که دشوار آید

به همه حال اسیرى که ز بندى برهد

بهتر از حال امیرى که گرفتار آید

این خبر را به اشتراک بگذارید :