یکى از هندوها، طریق نفت اندازى را یاد مى گرفت . حکیمى به او گفت : (( تو که در خانه ساخته شده از نى زندگى مى کنى چنین بازیچه اى براى تو روا نیست .))

تا ندانى که سخن عین صوابست مگوى

و آنچه دانى که نه نیکوش جوابست مگوى

این خبر را به اشتراک بگذارید :