در کتابهاى تالیف حکیمان نقل شده : زاییدن کژدم با سایر جانواران فرق دارد. کژدم هنگامى که در شکم مادرش قرار مى گیرد، آنچه در درون شکم مادر است مى خورد و سپس شکمش را مى درد و بیرون آمده در دشت به راه مى افتد و آن پوستها که در خانه کژدم است از آثار دریدگى شکم مادر است .

من این موضوع را نزد یکى از بزرگان گفتم . او گفت : دل من به درستى این سخن گواهى مى دهد و مطالب همین گونه است ، زیرا کژدم در آن هنگام که در رحم مادرش بود چون با او چنین رفتار کرده (و محتواى درون مادرش را خورده )در بزرگى شوربخت و مورد نفرت مى باشد.

پسرى را پدر وصیت کرد

کاى جوان بخت ، یادگیر این پند

هر که با اهل خود وفا نکند

نشود دوست روى و دولتمند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :