پیرمردى پرسیدند: چرا زن نگیرى ؟ جواب داد: ((ازدواج با پیرزنان موجب خوشى نیست .))

به او گفتند: ((با زن جوانى ازدواج کن ، زیرا ثروت مکنت براى این کار دارى .)) در پاسخ گفت : ((من که پیر هستم ، با پیرزنها الفت و تناسب ندارم ، بنابراین زنى هم که جوان است با من که پیرم چگونه پیوند دوستى برقرار سازد؟ ))

زور باید نه زر که بانو را

گزرى دوست تر که ده من گوشت

این خبر را به اشتراک بگذارید :