گفت : وقتى صاحب کودکان شدم ، دیگر کودکى نکردم و حالت کودکانه را از سر بیرون نمودم .

چون پیر شدى ز کودکى دست بدار

بازى و ظرافت به جوانان بگذار

طرب نوجوان ز پیر مجوى

که دگر ناید آب رفته به جوى

زرع را چون رسید وقت درو

نخرامید چنانکه سبزه نو

دور جوانى بشد از دست من

آه و دریغ آن ز من دلفروز

قوت سر چشمه شیرى گذشت

راضیم اکنون چو پنیرى به یوز

پیرزنى موى شیرى سیه کرده بود

گفتم : اى مامک دیرینه روز

موى به تلبیس سیه کرده ، گیر

راست نخواهد شد این پشت کوز

این خبر را به اشتراک بگذارید :