شخصى از یکى از دانشمندان پرسید: مردى با زیبارویى تنها در خانه خلوت که درهایش بسته است و نگهبانان در خواب و غفلت هستند، نشسته . با توجه به اینکه هواى نفس اشتها دارد و چیره شده است ، به گونه اى که عرب گوید:

التمر یانع والناطور غیر مانع .

خرما رسیده است و نخلبان از کسى جلوگیرى نکند.

آیا آن مرد مى تواند به قدرت تقوا، پاکى خود را حفظ کند؟

دانشمند در پاسخ گفت : (( اگر او از مه رویان به سلامت بماند، از بدگویان به سلامت نماند.))

شاید پس کار خویشتن بنشستن

لیکن نتوان زبان مردم بستن

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :