دیر آمدى اى نگار سرمست

زودت ندهیم دامن از دست

معشوقه که دیر دیر بینند

آخر کم از آنکه سیر بینند؟

زیباروى محبوب ، اگر همراه دوستان بیاید جفا و بى مهرى کرده است ، چرا که دیدار یار همراه دوستان ، بدون رشک و رقابت بین رقیبان نخواهد بود.

به یک نفس که برآمیخت یار با اغیار

بسى نماند که غیرت ، وجود من بکشد

به خنده گفت که من شمع جمعم اى سعدى

مرا از آن چه که پروانه خویشتن بکشد؟

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :