دوستش گفت : ((اى برادر! وقتى که پیوند دوستى و عشق با او قرار ساختى ، از او انتظار خدمت نداشته باش ، زیرا وقتى که رابطه عاشق و معشوقى به میان آمد، رابطه مالک و مملوک (آقایى و نوکرى ) برداشته خواهد شد.

خواجه با بنده پرى رخسار

چون درآمد به بازى و خنده

نه عجب کو چو خواجه حکم کند

وین کشد بار ناز چون بنده

این خبر را به اشتراک بگذارید :