از حسن میمندى (وزیر دانشمند سلطان محمود) پرسیدند: ((سلطان محمود چندین غلام زیبا روى دارد، که هر کدام در زیبایى در جهان بى نظیرند، ولى چرا آن گونه که به ایاز علاقه مند است به آنها علاقه ندارد با اینکه ایاز زیباتر از آنها نیست ؟))

حسن میمندى پاسخ داد: ((هرچه نشیند، در چشم خوش آید.))

هر که سلطان مرید او باشد

گر همه بد کند، نکو باشد

وآنکه را پادشه بیندازد

کسش از خیل خانه ننوازد

کسى به دیده انکار گر نگاه کند

نشان صورت یوسف دهد به ناخوبى

و گر به چشم ارادت نگه کنى در دیو

فرشته ایت نماید به چشم کروبى

این خبر را به اشتراک بگذارید :