ناخوش آوازى با صداى بلند قرآن مى خواند، صاحبدلى از کنار او گذشت و به او گفت : ((ماهانه چقدر پول مى گیرى ، قرآن بخوانى ؟))

قارى : هیچ نمى گیرم .

صاحبدل : پس چرا براى قرائت قرآن ، خود را آن همه زحمت مى دهى ؟

قارى : من قرآن را براى خدا و ثواب آن مى خوانم .

صاحبدل : به تو نصیحت مى کنم ، که از براى خدا، دیگر قرآن نخوان .

گر تو قرآن بر این نمط (۳۲۵) خوانى

ببرى رونق مسلمانى

این خبر را به اشتراک بگذارید :