در مورد خریدن خانه اى تردید داشتم ، یک نفر یهودى به من گفت : ((آخر من در این محله خانه دارم (و خانه ها را مى شناسم ) وصف این خانه را آن گونه که هست از من بپرس ، به نظر من این خانه را خریدارى کن ، که هیچ عیبى ندارد.))

گفتم : ((عیبى جز این ندارد که تو همسایه من مى شوى .))

خانه ام را که چون تو همسایه است

ده درم سیم بد عیار ارزد

لکن امیدوارم باید بود

که پس از مرگ تو هزار ارزد

این خبر را به اشتراک بگذارید :