از یکى از حکیمان فرزانه ، شنیدم مى گفت : ((کسى که در میان سخن دیگران ، حرف بزند، و هنوز سخن دیگرى به پایان نرسیده سخن بگوید، قطعا به جهل و نادانى خود اقرار نموده است .)) (داخل خرف دیگران دویدن ، نشانه نادانى است .))

سخن را سر است اى خداوند و بن

میاور سخن در میان سخن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش

این خبر را به اشتراک بگذارید :