بین یکى از علماى برجسته با یک نفر کافر منکر، مناظره و بحث رخ داد، ولى در وسط بحث ، عالم از مناظره دست کشید، و از ادامه مناظره خوددارى کرد. از او پرسیدند: ((تو با آن همه علم و فضل ، چرا در برابر بى دینى ، عقب نشینى کردى ؟ ))

در پاسخ گفت : ((علم من از قرآن و حدیث پیامبر صلى الله علیه و آله و گفتار بزرگان علم و دین است ، ولى این کافر منکر، قرآن و حدیث و گفتار بزرگان را قبول ندارد و نمى شنود، بنابراین شنیدن کفر او براى من چه سودى دارد ))

آن کس که به قرآن و خبر زو نرهى

آنست جوابش که جوابش ندهى

این خبر را به اشتراک بگذارید :