بازرگانى در یکى از تجارتهاى خود، هزار دینار خسارت دید، به پسرش ‍ گفت : ((این موضوع را پنهان کن ، مبادا به کسى بگویى . ))

پسر گفت : اى پدر! از فرمانت اطاعت مى کنم ، ولى مى خواهم بدانم فایده این نهانکارى چیست ؟

پدر گفت : تا مصیبت دو تا نشود، ۱ – خسارت مال ۲ – شماتت همسایه و دیگران .

مگوى انده خویش با دشمنان

که لا حول گویند شادى کنان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :