به یکى از دوستان گفتم : ((خاموشى را از این رو برگزیده ام که : در سخن گفتن ، زشت و زیبا بر زبان مى آید، و چشم بداندیشان فقط بر سخن زشت مى افتد. ))

دوستم پاسخ داد: ((آن خوشتر که دشمن بد اندیش یکباره کور گردد، تا چشمانش را نتواند باز کند )) (زیرا نیکى را نیز بدى جلوه مى دهد.)

هنر به چشم عداوت ، بزرگتر عیب است

گل است سعدى و در چشم دشمنان خار است

نور گیتى فروز چشمه هور

زشت باشد به چشم موشک کور

این خبر را به اشتراک بگذارید :