دزدى به گدایى گفت : ((شرم نمى کنى که براى به دست آوردن اندکى پول به سوى هر کس و ناکسى دست دراز مى کنى ؟ ))

گدا پاسخ داد .

دست دراز از پى یک حبه سیم

به که ببرند به دانگى و نیم :

دست گدایى دراز کردن براى یک دانه بهتر از آن است که آن دست را بخاطر دزدى چیزى به اندازه بهاى یک دانگ و نیم قطع کنند.))

این خبر را به اشتراک بگذارید :