پسرش در جواب او مى گفت : اى پدر! گرسنگى گشته شدن (یا یک نوع مرگ ) است . مگر نشنیده اى که لطیفه گوها گفته اند: ((با سیرى مردن بهتر از گرسنگى کشیدن است . ))

حکیم گفت : اندازه نگهدار، که خداوند مى فرماید:

کلوا واشربو و لا تسرفوا:

(اعراف / ۳۰ )

بخورید و بنوشید، ولى اسراف و زیاده روى نکنید.

نه چندان بخور کز دهانت برآید

نه چندان که از ضعف ، جانت برآید

با آنکه در وجود، طعام است عیش نفس

رنج آورد طعام که بیش از قدر بود

گر گلشکر خورى به تکلف ، زیان کند

ور نان خشک دیر خورى گلشکر بود

از رنجور و ناتوانى پرسیدند: دلت چه مى خواهد؟ در پاسخ گفت : ((آن را خواهم که دلم چیزى را نخواهد.))

معده چو کج گشت و شکم درد خاست

سود ندارد همه اسباب راست

این خبر را به اشتراک بگذارید :