اردشیر بابکان )) (مؤ سس سلسله پادشاهان ساسانى ، که از سال ۲۲۴ تا ۲۴۱ میلادى پادشاه نمود) از طبیبان عرب پرسید: ((روزى باید چه اندازه غذا خورد؟ ))

طبیب عرب : به اندازه صد درهم (معادل وزن ۴۸ جو)کافى است .

اردشیر: این اندازه ، چه نیرویى به انسان مى دهد؟

طبیب عرب : این مقدار غذا، براى استوارى و حرکت و حمل تو کافى است ، ولى اگر بیش از این بخورى تو باید حمال آن باشى !

خوردن براى زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است

این خبر را به اشتراک بگذارید :